Fundusze unijne dla poprawy stanu powietrza

Ponad 60 milionów złotych przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację sieci ciepłowniczych w aglomeracji śląskiej. Osiem projektów zostało wyłonionych w ramach konkursów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach konkursu nr 1.7.2/4/2019.

Największy rozwój systemów ciepłowniczych w większości miast miał miejsce w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Niestety, obecnie ze względu na zużycie wymagają one bardzo pilnej modernizacji. Największy problem występuje w dużych i średnich systemach. Niestety, polityka cenowa nie
sprzyja inwestycjom w modernizację systemów ciepła. Dlatego idealnie w realizację tego celu wpisał się Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła
i chłodu w województwie śląskim. Kolejny konkurs został rozstrzygnięty w grudniu 2019 roku, a beneficjenci sukcesywnie podpisują umowy na realizację zadań. Największe umowy na dofinansowanie zostały podpisane ze spółkami TAURON Ciepło i Zabrzańskim Przedsiębiorstwem
Energetyki Cieplnej. Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, to kolejna odpowiedź na walkę z niską emisją.
Pozyskiwanie funduszy europejskich to proces niezwykle praco- jak i czasochłonny. Jednak patrząc z dłuższej perspektywy, właśnie dzięki funduszom możliwe jest wykonanie inwestycji, na które firmy musiałyby zaciągać kredyty lub w ogóle ich nie wykonywać ze względu na ogromne nakłady finansowe.
Celem Poddziałania 1.7.2. jest wspieranie budowy/przebudowy głównie na cele komunalno-bytowe sieci dystrybucji ciepła i/lub chłodu do istniejących odbiorców. Jak czytamy w regulaminie konkursu, udział przyłączanej mocy cieplnej u istniejących odbiorców, czyli zastąpienie istniejących lokalnych źródeł ciepła lub modernizacja i przebudowa sieci ciepłowniczych, musi wynosić powyżej 50 procent całkowitej planowanej
mocy przyłączeniowej odbiorców w ramach projektu. Całość projektu musi spełniać wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego dyrektywy 2012/27/UE.

Tym razem aż osiem przedsięwzięć otrzymało wsparcie w ramach POIŚ:

TAURON Ciepło Sp. z o.o. będzie realizować projekt „Likwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląskiej”.
Na ten cel WFOŚiGW w Katowicach przyznał dotację w wysokości 32,5 mln zł. Celem jest poprawa jakości powietrza poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, zasilanych do tej pory głównie z lokalnych albo indywidualnych źródeł, w których zdecydowaną przewagę mają niskosprawne piece i kotły węglowe. Projekt jest przewidziany do realizacji na terenie miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice. Projekt zakłada wybudowanie 5,5 km nowoczesnej sieci ciepłowniczej. Ponadto zostaną zainstalowane 123 indywidualne węzły cieplne, co przełoży się na osiągnięcie założonych efektów ekologicznych w postaci:
rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych
– 7 129,20 tony (równoważnik CO2) rocznie, zmniejszenie zużycia energii końcowej 102 398,38 GJ/rok oraz spadek emisji pyłów o 38,81 Mg/rok. Łączny koszt całej inwestycji szacowany jest na blisko 71,5 mln zł. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. to drugi co do wielkości dofinansowania projekt. Fundusz na realizację przedsięwzięcia przeznaczy 14,3 mln zł dotacji. Projekt obejmuje „Budowę sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączoną z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Inwestycja została zaplanowana w perspektywie lat 2020–2023, a jej całkowity koszt ma wynosić 40 mln zł. Całość obejmuje budowę 9,2 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze-Helenka oraz Zabrze-Rokitnica. Dzięki przedsięwzięciu zostaną zlikwidowane dwie stare osiedlowe kotłownie, do sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych prawie trzy tysiące gospodarstw domowych.

PEC Sp. z o. o. w Bytomiu otrzymało dofinansowanie na „Likwidację niskiej emisji na terenie Bytomia w latach 2020–2021”.
Zadanie, to jest częścią większego projektu – „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2019–2023”. Cały projekt zakłada przyłączenie nowych odbiorców do sieci oraz wymianę izolacji termicznej na sieci napowietrznej o dł. ok 0,5 km. Wartość dofinansowania wynosi blisko 4,5 mln zł. Docelowa planowana wartość projektu wynosi ok. 18,7 mln zł. Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie strat ciepła na przesyle. Dzięki realizacji całego projektu zakłada się zmniejszenie zużycia energii końcowej ok.: 20 079 GJ/rok, uniknięte emisje CO2 ok.: 1 341 Mg/rok, zmniejszenie emisji pyłów ok.: 17 Mg/rok, bezpieczne dostawy Ciepła Systemowego, ograniczenie poziomu niskiej emisji, wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w podłączonych budynkach. 4. Węglokoks Energia ZPC Sp. z o.o. na dwa projekty związane z modernizacją sieci i przyłączy oraz likwidację niskiej emisji w Rudzie Śląskiej – łącznie około 4,4 mln zł. Pierwszy z projektów, który otrzymał dofinansowanie, polega na „Likwidacji niskiej emisji w Rudzie Śląskiej – projekt III”, a uzyskane dofinasowanie wynosi 2,45 mln zł. Celem projektu jest ochrona powietrza poprzez zmniejszenie emisji ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wskaźniki rezultatu – spadek zużycia energii końcowej o 20 109,00 GJ/ rok, spadek emisji gazów cieplarniacieplarnianych o 1.741,60 Mg CO2/rok, spadek emisji pyłów o 14,73 Mg/rok. Wartość całkowita projektu wynosi 5 626 242,63 zł Drugi z projektów rudzkiego PEC-u otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 1,96 mln zł. Celem projektu „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie Miasta Ruda Śląska – projekt III” jest zmodernizowanie ok. 1,7 km sieci ciepłowniczych wykonanych w technologii tradycyjnej (kanałowej i napowietrznej) zastępując je sieciami wykonanymi w technologii preizolowanej. Efektem realizacji projektu będzie: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 6 884,90 GJ/ rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 542,62 tony oraz spadek emisji pyłów to 0,27 tony. Wartość całkowita – 4 641 124,46 PLN. 5. PEC Sp. z o.o. w Tychach – ponad 4 mln zł na „Przebudowę sieci ciepłowniczych oraz budowę indywidualnych węzłów cieplnych w Tychach”. 6. Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III na dwa projekty poprawiające efektywność dystrybucji ciepła – łącznie ponad 1 mln zł. Dzięki realizacji projektów w ramach środków unijnych możliwa jest wymiana sieci ciepłowniczych, a tym samym poprawa komfortu życia mieszkańców województwa śląskiego. Dzięki nowoczesnym sieciom, a także ich modernizacjom, możliwe jest przyłączanie kolejnych gospodarstw do miejskich systemów ciepła. Konsekwencją takiego działania jest likwidacji starych niskowydajnych kotłów, które przyczyniają się do powstawania niskiej emisji.

Kategorie