Ekologiczne ciepło dla Zabrza

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę o dofinansowanie ważnej dla mieszkańców miasta inwestycji. Wsparty przez Fundusz projekt pozwoli mieszkańcom zabrzańskich dzielnic Rokitnica i Helenka korzystać z ekologicznego ciepła systemowego oraz doprowadzi do poprawy jakości powietrza.

W zabrzańskim ratuszu zawarta została, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (konkurs nr POIS/1.7.2/4/2019) umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Dokumenty wraz ze stosowną uchwałą zostały podpisane przez prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik, prezesa zarządu WFOŚiGW Tomasza Bednarka oraz prezesa zarządu ZPEC Lesława Złotorowicza. Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Zabrze-Helenka i Zabrze-Rokitnica ze źródłem szacuje się na 40 799 555,10 zł. Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Katowicach, udzielone w ramach POIiŚ, wyniesie 14 300 000 zł, czyli ok. 35 proc. kosztów całkowitych. – Dzięki temu zlikwidowane zostaną dwie stare osiedlowe nieefektywne kotłownie, a do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych prawie trzy tysiące gospodarstw domowych. To jest bardzo dobra wiadomość, bo to kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Dotacja dla ZPEC-u jest jedną z ośmiu inwestycji, które dofinansujemy z jednego z konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Na wszystkie te osiem projektów przeznaczyliśmy łącznie ponad 60 mln zł – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Efektem dofinansowanych przez WFOŚiGW działań będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 64 102,84 GJ/rok, tj. o 68,43 proc. Równie stotnym skutkiem będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacunkowo o 1 572,58 Mg równoważnika CO2/rok, tj. o 22,64 proc. oraz emisji pyłów szacunkowo o 16,61Mg/rok, tj. o 98 proc. Głównym celem planowanej na lata 2020–2023 inwestycji jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w dotychczas funkcjonujących kotłowniach osiedlowych. Ponadto przeprowadzone prace umożliwią zasilenie kolejnych obiektów (ogrzewanych obecnie głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji. – Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza. Od lat przeprowadzamy szereg inwestycji i działań proekologicznych. Dokonaliśmy termomodernizacji około 80 miejskich obiektów za kwotę blisko stu milionów złotych. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowaliśmy ponad 14 tysięcy mikroinwestycji za kwotę ponad 70 mln zł. Podpisana dziś umowa to kolejny krok po podjętych w dzielnicy Zandka działaniach zmierzających do zapewnienia zabrzanom ekologicznego ciepła systemowego – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Inwestycja planowana na lata 2020–2023 będzie polegać na budowie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze- Helenka oraz Zabrze-Rokitnica. Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. Wskutek inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11,64 MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3 MW). Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.

Kategorie