Banki dla „Czystego Powietrza”

Program „Czyste Powietrze”, to program, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem od samego początku jego istnienia. Łącznie cały zaplanowany budżet na jego realizację wynosi 103 miliardy złotych. „Czyste Powietrze” będzie realizowane do 2029 roku. W nowej edycji Polacy składają średnio 238 wniosków, a najwięcej beneficjentów znajduje się w województwie śląskim.

Kolejna odsłona programu to jeszcze większe ułatwienia dla beneficjentów. Forma dofinansowania to nadal dotacja, jednak już 2 lutego został uruchomiony nabór dla zainteresowanych banków, które chcą dołączyć do programu „Czyste Powietrze”. Oznacza to, że od połowy roku 2021 planowane jest udostępnienie pierwszych środków kredytowych dla Polaków. Zainteresowane banki na złożenie wniosków mają czas do 23 lutego br.

Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby składające wniosek o dofinansowanie „w jednym okienku” będą mogły złożyć wniosek o dofinansowanie i kredyt na zadania związane z wymianą starych źródeł ciepła lub termomodernizacją. Przyznana dotacja pozwoli spłacić część kapitału zaciągniętego kredytu.

Ważnym aspektem tej oferty będzie objęcie kredytów gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, co pozwoli na zwiększenie zasięgu programu. Dzięki gwarancjom BGK dostępność kredytu będzie znacznie większa, ponieważ banki będą mogły zaproponować lepsze warunki finansowania inwestycji, chociażby przez rezygnację z wymogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Dzięki nawiązaniu współpracy z bankami zwiększy się sieć placówek, w których potencjalni beneficjenci uzyskają informacje oraz wsparcie w złożeniu wniosku o dotację.

Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w porozumieniu z szesnastoma funduszami wojewódzkimi, nabór banków do programu pozwoli na udostępnienie i przyznanie bankom limitu środków finansowych przeznaczonych do wypłaty dotacji z programu „Czyste Powietrze”, który będzie realizowany do 2029 r. Łączny budżet programu „Czyste Powietrze” to 103 mld zł. W pierwszym naborze 2021–2022 łączny limit, w ramach którego banki będą przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotacje, wyniesie ok. 1,5 mld zł.

Umowy o współpracy będą zawierane między NFOŚiGW, WFOŚiGW a bankami i na tej podstawie instytucje finansowe będą pośredniczyć w przekazywaniu do wojewódzkich funduszy wniosków o dotacje z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”. W prace nad zmianami programu „Czyste Powietrze” zaangażowały się banki, z którymi została wypracowana najefektywniejsza „ścieżka bankowa” dla beneficjentów programu.

Współpracą zainteresowane są również banki komercyjne i spółdzielcze, m.in.: Alior Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, BNP Paribas Bank Polska SA, Credit Agricole Bank Polska SA oraz Bank BPS wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” to również trzy opcje wspieranych przedsięwzięć dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. Beneficjentem takim jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

 

Opcja 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 10 000 zł.

 

Do podwyższonego poziomu dofinansowania dostęp mają beneficjenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  1. a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

 

Opcja 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:

– 15 000 zł.

Dzięki zdobytemu do tej pory doświadczeniu w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze” oraz dobrym praktykom wprowadzono szereg innych zmian:

– dotacja do 10–15 tys. zł dla osób, które wymieniły źródło ciepła,

– możliwość składania wniosków online na gov.pl,

– krótszy czas oceny wniosków – do 30 dni,

– wsparcie dla przedsięwzięć rozpoczętych nawet sześć miesięcy przed złożeniem wniosku,

– integracja z programem „Mój Prąd” – do 5 tys. zł na fotowoltaikę (jeden wniosek),

– uproszczony wniosek o dotację,

– bonus za niskoemisyjność i odnawialność (pomy ciepła, fotowoltaika).

 

Kategorie