Zmiany w „Moim Prądzie”

Zmienił się budżet oraz zasady programu „Mój Prąd”, który realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla beneficjentów piątej edycji programu przygotowano budżetu w wysokości aż 950 mln zł, a ponadto ci, którzy otrzymali już dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych z innych źródeł publicznych od 20 października br., mogą także ubiegać się o pieniądze z „Mojego Prądu” na dodatkowe urządzenia, które współpracują z fotowoltaiką.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku i naszych potencjalnych beneficjentów. Budżet „Mojego Prądu” zwiększyliśmy o 450 mln zł, czyli w sumie – w całym programie, który realizowany jest od roku 2019 – przeznaczamy już ponad 3 mld zł na rozwój fotowoltaiki w Polsce

mówi Paweł Mirowski, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Poszerzyliśmy też krąg potencjalnych wnioskodawców o tych, którzy dotychczas korzystając z innych dofinansowań na fotowoltaikę, nie mogli już uzyskać wsparcia z NFOŚiGW w ramach „Mojego Prądu”. Teraz mogą nioskować o dotacje na urządzenia dodatkowe: magazyny energii lub ciepła, pompy ciepła, systemy EMS/HEMS, kolektory słoneczne –

dodaje.

Nabór wniosków w „Moim Prądzie” zakończyć ma się 22 grudnia br. lub wcześniej w przypadku wyczerpania alokacji. Budżet programu zasilany jest środkami unijnymi, w tym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, planowana jest też refundacja ze środków FEnIKS 2021-2027.

Beneficjentami „Mojego Prądu” są osoby fizyczne, będące stroną umowy kompleksowej /umowy sprzedaży regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Główny warunek ubiegania się o dofinansowanie to przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej i rozliczanie się w systemie net-billing.

Wnioskodawcy mogą liczyć na dotacje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że mikroinstalacja fotowoltaiczna została przyłączona i opłacona od 1 lutego 2020 r. Jeżeli wniosek o dofinansowanie obejmuje swoim zakresem tylko mikroinstalację PV, będzie to kwota do 6 tys. zł. Na dodatkowe urządzenia można dostać odpowiednio: do 16 tys. zł na magazyn energii, do 5 tys. zł na magazyn ciepła oraz nawet do 28,5 tys. zł na urządzenie grzewcze (kwota waha się w zależności od rodzaju pompy ciepła, najwyżej dofinansowywane są te o podwyższonej klasie efektywności energetycznej), do 3 tys. zł na system zarządzania energią (EMS lub HEMS), a ponadto do 3,5 tys. zł na kolektory słoneczne. Maksymalna dotacja w „Moim Prądzie” może wynieść nawet do 58 tys. zł (mikroinstalacja PV oraz wszystkie elementy dodatkowe). Dla tych, którzy zdecydują się na instalację urządzeń dodatkowych, NFOŚiGW przewidział dodatkowy bonus, otrzymają oni na mikroinstalację nie 6 tys. zł a 7 tys. zł.

Poszerzono jednak krąg odbiorców dofinansowania. Chodzi o osoby, które otrzymały już dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programów „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze” lub z programów organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. To oznacza, że 20 października 2023 r. w „Moim Prądzie” otworzyły się drzwi do dofinansowania na urządzenia dodatkowe w tej samej wysokości, co dla dotychczasowych wnioskodawców programu, czyli:

  • prosumenci, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia do 31 marca 2022 r., czyli w systemie net-metering, ale zmienili system rozliczania na tzw. net-billing (rozliczanie wartościowe), obowiązujący od 1 kwietnia 2022 r. – mogą ubiegać się, poza dotacjami na urządzenia dodatkowe, o pieniądze na mikroinstalację PV (do 3 tys. zł),
  • prosumenci, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia od 1 kwietnia 2022 r. (w okresie obowiązywania nowego systemu rozliczeń, tzw. net-billingu) i nie przysługuje im dofinansowanie mikroinstalacji PV, mogą teraz starać się o dotacje na urządzenia dodatkowe.

JO, www.gov.pl/web/nfosigw

Kategorie