30 mln zł na 7 programów WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ma ambitne plany na ten rok. Podczas styczniowej konferencji prezes katowickiego WFOŚiGW zapowiedział rozpoczęcie w 2023 roku siedmiu zupełnie nowych programów. To: “Ekopracownia pod chmurką”, “Zielona przestrzeń”, „Zielono-niebieska infrastruktura”, “Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”,  „Bezpieczny Strażak”, „Eko Remiza” oraz „Przydomowa oczyszczalnia”. W sumie na dofinansowanie ich realizacji w tym roku katowicki Fundusz przeznaczy ok. 30 mln zł.

Tomasz Bednarek, prezes WFOŚIGW w Katowicach

Potrzeby na pierwszym miejscu

Jesteśmy cały czas w kontakcie ze wszystkimi grupami społecznymi. Obserwujemy, rozmawiamy i na bieżąco monitorujemy, jakie jest zapotrzebowanie na dofinansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska. A jako Fundusz jesteśmy po to, żeby te działania wspierać finansowo, stąd nowe programy – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

– Nowe programy są bardzo interesujące, bo stanowią uzupełnienie fundamentalnych projektów Funduszu. To program chociażby wspierania zakupu specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych oraz bardzo ciekawe inicjatywy dotyczące gospodarowania przestrzenią miejską. Z jednej strony mamy zieloną przestrzeń dla mieszkańców, z drugiej strony interesujący program dotyczący zajęć pod chmurką, w ramach którego powstanie przestrzeń przy placówkach oświatowych, gdzie dzieci i młodzież będą mogły czerpać edukację – podsumował wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek. – Wymieniłem trzy z siedmiu projektów, które mają ogromne znaczenie, również gospodarcze, jak chociażby dotychczasowy program wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców („50 kW na start”) dla polskich i śląskich przedsiębiorców. Tutaj fundusze wspierające te inwestycje także są przewidziane – dodał.

Wsparcie dla strażaków ochotników

Wspomniany przez wojewodę śląskiego program „Bezpieczny Strażak” zakłada dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska. Chodzi m.in. o ratowniczy sprzęt pneumatyczny, kamery termowizyjne, drony, wysokociśnieniowe systemy gasząco-tnące oraz sprzęt transportowy (lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, quad, łódź ratowniczą, ponton ratowniczy, silnik do łodzi/pontonu, przyczepę do łodzi/pontonu/quada). Ponadto dopuszcza się możliwość dofinansowania innych kategorii sprzętu, pojazdów i wyposażenia niewymienionych powyżej, o ile są one niezbędne dla Jednostki OSP i zostaną pozytywnie zaopiniowane przez powiatowe/miejskie PSP oraz będą miały znaczący wpływ na wzmocnienie potencjału operacyjnego danej Jednostki OSP.

O dotacje starać mogą się ochotnicze straże pożarne z terenu województwa śląskiego. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Do “rozdania” jest 2 mln zł. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 31 marca 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Wśród nowości katowickiego WFOŚiGW jest także program “Eko Remiza”, który również wychodzi naprzeciw potrzebom strażaków ochotników. OSP mogą sięgnąć po środki na kompleksową termomodernizację strażackich remiz, których stan w wielu przypadkach pozostawia wiele do życzenia.

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia obejmujące nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, których właścicielami są ochotnicze straże pożarne lub gminy, polegające na:

 • termomodernizacji budynku (np. ocieplenie budynku) – wykonanej na podstawie audytu energetycznego lub opracowania określającego zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej po modernizacji (w przypadku gdy termomodernizacja obejmuje wyłącznie wymianę okien i drzwi/bram);
 • zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (np. pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych);
 • zakupie i montażu instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • modernizacji źródła ciepła, tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel);
 • modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.;
 • likwidacji istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej;
 • ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia.

Dla ochrony wodnych zasobów

Ponadto w lutym br. katowicki Fundusz ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Zielono-niebieska Infrastruktura”. Jego celem jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz zastosowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań służących ograniczeniu zużycia wody, przeciwdziałaniu suszy, zatrzymaniu wody deszczowej w miejscu opadu, w tym rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2023-2024 (termin zakończenia zadania to 31 października 2024 roku), a nabór prowadzony będzie do 31 października br. lub do wyczerpania alokacji środków. Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem.

W tym przypadku do rozdysponowania na dofinansowanie jest aż 10 mln zł (największa pula spośród siedmiu, nowych programów). Dotację można pozyskać na: systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieską infrastrukturę (w tym: zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany, zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptację istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych).

Walka o jeszcze lepszą jakość powietrza

Jeżeli chodzi o stan powietrza w naszym regionie, to katowicki Fundusz kontynuował będzie w tym roku program “Czyste Powietrze”, który w 2022 r. pochłonął ok. 542 mln zł. Jest on przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła wynoszą do 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Do tego dochodzi dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100 proc. (maksymalnie 1,2 tys. zł). Tak jak w roku 2022 udzieliliśmy dofinansowania na ok. 500 mln zł, tak szacujemy, że podobna będzie wartość w tym roku – zapowiada prezes Tomasz Bednarek.

Jednak katowicki WFOŚiGW idzie w tym roku o krok dalej, wprowadzając program „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”. Nabór dotyczy wniosków na przedsięwzięcia polegające na likwidacji źródła ciepła opalanego węglem oraz zabudowie pompy ciepła lub kotła na biomasę; dodatkowo wraz z zabudową instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz układu sterowania i modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. na terenie województwa śląskiego.

Można starać się o dotację do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego zadania (lokalizacji) nie może przekroczyć 200 tys. zł. Do 31 marca o wsparcie (do dyspozycji jest w sumie 7 mln zł) mogą starać się osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, w których prowadzona jest działalność polegająca na:

 • świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
 • prowadzeniu działalności z zakresu pomocy społecznej,
 • prowadzeniu noclegowni albo ogrzewalni,
 • działalności organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • prowadzeniu działalności systemu oświaty,
 • prowadzeniu działalności z zakresu systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego,
 • prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • prowadzeniu działalności archiwalnej,
 • prowadzeniu działalności zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • prowadzeniu działalności z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • prowadzeniu działalności z zakresu administracji publicznej.

“Zielona przestrzeń” wokół nas

To nazwa kolejnego, nowego programu, który na ten rok zainicjowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem konkursu, skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, jest utworzenie na terenie ogólnodostępnym, będącym we władaniu jednostki samorządu terytorialnego, terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej. Budżet na ten program to 5 mln zł. Nabór ma zakończyć się 28 lutego br. lub do wyczerpania środków.

– “Zielona Przestrzeń” to program, poprzez który chcemy zainicjować wśród miast i gmin naszego województwa nowe myślenie o przestrzeniach publicznych. Chcemy rozpocząć proces “odbetonowania” naszych miast i ulic. Chcemy, żeby powstawały nowe przestrzenie, nowe skwery i nowe parki. Przestrzenie, które z jednej strony będą zielone, ale także przyjazne dla mieszkańców – zapowiada Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Jarosław Wieczorek – wojewoda śląski

“Ekopracownia pod chmurką”

Katowicki Fundusz kieruje swoją ofertę również do szkół. Jednym z nowo wprowadzonych w tym roku programów będzie „Ekopracownia pod chmurką”, z łącznym budżetem w wysokości 2 mln zł, który skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest utworzenie przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich. Nabór wniosków potrwa od 1 do 31 marca.

Środki na utworzenie przydomowej oczyszczalni

Program „Przydomowa oczyszczalnia” w ubiegłym roku pojawił się w ofercie WFOŚiGW w Katowicach pilotażowo. Okazało się, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że budżet przeznaczony na ten cel został wyczerpany w ciągu niespełna dwóch miesięcy. To program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położonych na terenach województwa śląskiego, na których nie funkcjonuje i nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Dofinansowane zostanie zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d. Fundusz przeznaczył na ten cel 4 mln zł, ale biorąc pod uwagę zainteresowanie, istnieje możliwość zwiększenia tej puli środków.

Szczegóły dotyczące kryteriów i regulaminów naboru wszystkich programów dostępne są na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl.

JO, WFOŚiGW w Katowicach

Autor foto: WFOŚiGW w Katowicach/Mirosław Cichy

Kategorie