Zielona Tarcza dla Przedsiębiorców

Skutki pandemii koronawirusa dotknęły przede wszystkim przedsiębiorców. Dlatego tak ważne jest wsparcie polskiego biznesu w tych  trudnych czasach. 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministrem Klimatu  przygotowało ofertę preferencyjnych pożyczek na zachowanie płynności finansowej.

Do d y s p o z y c j i WFOŚ i GW przeznaczono trzysta milionów złotych. Najważniejszym celem w tych trudnych czasach jest zachowanie płynności finansowej, a co za tym idzie utrzymanie miejsc pracy. Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorcy to ważna grupa beneficjentów,  którzy korzystają ze wsparcia finansowego Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pomoc w czasie  pandemii stała się priorytetem. Należy podkreślić, że w całym kraju realizowanych jest wiele inwestycji dotyczących m.in. odnawialnych  źródeł energii, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych czy też związanych z gospodarką odpadami. To potężny rynek zielonych miejsc pracy, z którego korzystają także podwykonawcy, którzy często są niewielkimi firmami miejscowymi, zatrudniającymi  mieszkańców danego regionu. W sytuacji kryzysowej Fundusze oferują pomoc firmom, które złożyły wnioski o dofinansowanie na  realizację inwestycji, oferując im m.in. możliwość udzielania dodatkowych pożyczek na zachowanie płynności finansowej. W dyspozycji  Funduszy na ten cel jest ponad trzysta milionów złotych. W naszym województwie Wojewódzki Fundusz przygotował wsparcie polegające m.in. na:

1. odroczeniu spłaty rat kapitałowych przez okres do sześciu miesięcy z zachowaniem pierwotnego okresu spłaty pożyczki lub z  możliwością wydłużenia o ten okres spłaty pożyczki,
2. odroczeniu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych wraz z ich kapitalizacją przez okres do sześciu miesięcy z zachowaniem pierwotnego okresu spłaty pożyczki lub z możliwością wydłużenia o ten okres spłaty pożyczki,
3. odroczeniu spłaty rat odsetkowych wraz z ich kapitalizacją przez okres do sześciu miesięcy z zachowaniem pierwotnego okresu spłaty pożyczki lub z możliwością wydłużenia o ten okres spłaty pożyczki.
Aby otrzymać pomoc należy złożyć odpowiedni wniosek za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie www.wfosigw. katowice.pl. Wraz z wnioskiem nie trzeba składać żadnych innych dodatkowych dokumentów. Po rozpatrzeniu wniosku i jego akceptacji przez Wojewódzki Fundusz zostanie sporządzona decyzja, na mocy której zostanie zmieniona umowa pożyczki.
D r u g i m  s p o s o b e m  p o m o c y przedsiębiorcom jest udzielanie pożyczek na zachowanie płynności finansowej. Jeżeli zadanie nie jest związane z prowadzoną działalnością, a przedsiębiorca znalazł się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii przy realizacji przedsięwzięć ekologicznych możliwych do dofinansowania przez  WFOŚiGW Fundusz ma możliwość udzielić dofinansowania w formie pożyczki. Przy czym pod pojęciem „trudniej sytuacji finansowej” należy rozumieć sytuację, w której nastąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, w tym: – nie mniej niż o 15 proc.  obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w  okresie po dniu 1 stycznia br. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; przy czym za miesiąc uważa się również 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca  kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub – nie mniej niż o 25 proc. obliczony jako  stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia br. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się  także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. Oprocentowanie pożyczki wynosi nie mniej niż 1,5 proc. Warunki spłaty są ustalane przez Fundusz każdorazowo na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy i zadania. Przy ustalaniu warunków spłaty uwzględnia się również przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej. Okres spłaty pożyczki, uwzględniając karencję, nie może być dłuższy niż osiem lat od wynikającej z umowy daty zakończenia zadania.  Karencja nie może być dłuższa niż sześć miesięcy od wynikającej z umowy daty zakończenia zadania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej można składać za pomocą poczty, skrzynki podawczej zlokalizowanej w  siedzibie Funduszu w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 oraz poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Na pomoc przedsiębiorcom w ramach tzw. zielonej tarczy Wojewódzki Fundusz w Katowicach przeznaczył 50 mln zł. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bankiem Ochrony Środowiska tworzą unikalny w skali Europy system finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną  środowiska. Każdy Fundusz wspiera działania proekologiczne w swoim regionie, udzielając atrakcyjnego dofinansowania na inwestycje  dotyczące ochrony powietrza, gospodarki wodnej czy edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Fundusze są zaangażowane także we  wspólne ogólnopolskie programy, w tym rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie i wsparcia Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, a także ogólnopolski Projekt Doradztwa Energetycznego, umożliwiający uzyskanie bezpłatnego wsparcia w zakresie inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. W roku 2019 WFOŚiGW w Katowicach udzielił dotacji,  które wyniosły 42 188 tys. zł. W oparciu o zobowiązania z podpisanych umów zadań państwowych jednostek budżetowych  zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Funduszu na 2019 rok kwota środków przekazywanych państwowym jednostkom  budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa wyniosła 11 378 tys. zł. W 2019 roku kwota umorzeń pożyczek  wyniosła 51 866 tys. zł. W przypadku pytań – korespondencję elektroniczną należy kierować na adres biuro@wfosigw. katowice.pl. W  celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się telefonicznie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Katowicach – 32 60 32 200.
A. K.

Kategorie