Program „Moja Woda” pozwoli ochronić zasoby wody

Woda – to najcenniejszy zasób jaki posiadamy na ziemi. Bez wody nie ma życia, dlatego tak ważne jest, aby chronić jej zasoby. Program Moja Woda” ma na celu ochronę właśnie tych zasobów.
Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska za pomocą Wojewódzkich Funduszy przeznaczył 100 000 000,00 zł.

Woda – to najcenniejszy zasób jaki posiadamy na ziemi. Bez wody nie ma życia, dlatego tak ważne jest, aby chronić jej zasoby. Program „Moja Woda” ma na celu ochronę właśnie tych zasobów. Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, za pomocą Wojewódzkich Funduszy, przeznaczył 100 000 000 złotych. Od wielu lat rozmawiamy na temat tego jaki wpływ na środowisko ma działalność człowieka. Jednym ze skutków tej działalności są zachodzące zmiany klimatu. Temat jest o tyle istotny, że przedstawiciele wielu państw tworzą wspólnie strategie i szukają rozwiązań , aby załagodzić skutki tych zmian. Zmiany klimatu z kolei wpływają na gospodarkę wodną. 29 października 2013 roku Rada Ministrów przyjęła Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, a 16 lipca 2019 roku przyjęto Politykę Ekologiczną Państwa 2030. Każdy z tych dokumentów zawiera strategię rozwoju w zakresie gospodarki wodnej. Nasz kraj nie posiada zbyt dużych zasobów wodnych, a efektywność ich użytkowania jest niska. Niestety, w niektórych częściach Polski występują również okresowo trudności w zaopatrzeniu wody. Program „Moja Woda” jest odpowiedzią na narastający problem deficytu wody. Celem działania jest ochrona zasobów wody  poprzez działania „u źródła”. Najprościej rzecz ujmując chodzi o zatrzymanie wody opadowej i roztopowej w obrębie nieruchomości objętej danym przedsięwzięciem. Efektem tego działania będzie to, że woda opadowa nie będzie odprowadzana do kanalizacji (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza  teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.), a będzie w pełni wykorzystana np. do celów gospodarczych. Mała  etencja wody zaczyna więc nabierać dużego znaczenia, zwłaszcza w kontekście terenów zurbanizowanych. Nowoczesne budownictwo i tendencja do „betonowania” przestrzeni sprawiają, że woda nie ma się gdzie zatrzymać i szybko spływa do studzienek. Przy dużych i intensywnych opadach szybko się pojawia i szybko znika, a kiedy studzienki są niewydolne, zalewa ulice i chodniki. Działania w ramach małej retencji mogą więc stanowić rozwiązanie na problemy takie, jak: występowanie powodzi miejskich, coraz wyższe koszty eksploatacji kanalizacji i jej niższa przepustowość. Program „Moja Woda” ruszył 1 lipca br. i trwać będzie do 31 grudnia 2024 roku.  Mierzalne efekty, jakie zakłada program do osiągnięcia, to zagospodarowaniewody opadowej w ilości 1 mln m3/rok, przy wykorzystaniu  20 tys. szt. instalacji służących do zagospodarowania wody opadowej. Beneficjentami są w pierwszej kolejności wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Natomiast ostatecznym beneficjentem są osoby fizyczne będące właścicielami lub  spółwłaścicielami nieruchomości, na których znajduje się budynek jednorodzinny. W przypadku domów nowo budowanych muszą one  posiadać kompletny system orynnowania dachu oddany do użytkowania przed dniem wypłaty dofinansowania. Wyłączeniu podlegają te  nieruchomości, którym udzielono już dofinansowania z programu „Moja Woda”. Wartość dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia będzie stanowić 80 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji, ale nie więcej niż 5000 zł. Dofinansowanie udzielane będzie w formie  dotacji. Do kosztów kwalifikowanych zaliczyć należy: zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji takich, jak: a) przewody  odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego,  szczelnego lub infiltracyjnego, b) instalacja rozsączająca, c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny: · zbiornik retencyjny  nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności, · zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o  pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 sztuki), · zbiornik  retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności, d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Przy czym jako  ilość zagospodarowanej wody rozumie się ilość wody zatrzymanej na terenie danej posesji objętej projektem, liczonej jako iloczyn rzutu  powierzchni, z której retencjonowana jest woda, średniego współczynnika spływu (np. 0,8) przy średniej wysokości opadów w danym  rejonie, na przykład na podstawie danych IMGW. Warunki dofinansowania: 1) Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie  może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku, w ramach Programu Priorytetowego  „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW. 2) Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota  dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza sto procent kosztów kwalifikowanych. 3) Dofinansowanie może być udzielone  beneficjentom pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do  prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. 4) Realizacja  przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, beneficjent powinien posiadać właściwe decyzje administracyjne, jeżeli przepisy  prawa nakładają konieczność uzyskania takich decyzji, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim. 5) Okres trwałości przedsięwzięcia – trzy lata od daty jego zakończenia. 6) W okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z  przeznaczeniem. 7) Realizacja przedsięwzięcia nie może zostać zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do  WFOŚiGW w Katowicach.11 https://www.wfosigw.katowice.pl/files/czerwiec20/

Nowością, jeżeli chodzi o składanie wniosków przez osoby fizyczne, jest składanie dokumentów w wersji elektronicznej. Zgodnie z  instrukcją znajdującą się na stronie Wojewódzkiego Funduszu w Katowicach w celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: Założyć  konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw. katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta).  Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po zalogowaniu w  portalu. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny w menu po lewej stronie w zakładce  „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW)”
>”Program priorytetowy M O J A W O D A ” .

Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za  pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i  dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza  wniosku, do: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice,  w godzinach jego pracy tj. 7.30–15.30. Uwaga! Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków  muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w  terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa  wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.2 Więcej informacji na temat programu „Moja Woda” można uzyskać dzwoniąc na Infolinię Programu czynną w godzinach 7.30–15.30: 32 722 77 09 lub kontakt przez skrzynkę  elektroniczną e-mail: mojawoda@wfosigw.katowice.pl.
Biorąc pod uwagę zmienność naszego klimatu oraz coraz częstsze występowanie dni upalnych i wietrznych „łapanie” deszczówki to  również duża oszczędność dla wielu osób. Utrzymanie terenów zielonych, czyli potocznie mówiąc przydomowych ogrodów,  wykorzystując do tego celu wody opadowe, to znaczne oszczędności. Dlatego warto rozważyć propozycję dofinansowania w ramach  programu „Moja Woda”.
A. K.

Kategorie